سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
پژوهشکده باقر العلوم(ع) قم 
پژوهشگر 
1373/01/01 
1385/01/01 
نگارش، بررسى، تصحیح، ویرایش 
همکاری 
سازمان تبلیغات اسلامى، قم 
محقق و داوری 
1381/01/01 
1384/01/01 
نگارش، داوری مسابقات 
همکاری 
نشریة کوثر- آستانة مقدّسه 
پژوهشگر 
1378/01/01 
1385/01/01 
نگارش، بررسى، ویرایش، تصحیح 
همکاری 
پژوهشکده باقر العلوم(ع) قم 
محقق 
1373/07/04 
1385/07/01 
علمی، پژوهشی 
همکاری 
سازمان تبلیغات اسلامی قم 
نگارش، داوری مسابقات 
1381/07/01 
1384/07/02 
علمی 
همکاری 
نشریه کوثر- آستانه مقدّسه 
محقق 
1378/07/01 
1385/07/01 
علمی، پژوهشی 
همکاری 
آستانه مقدسه حضرت معصومه (س) 
کتابداری 
1382/07/01 
1383/07/01 
علمی 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامي تهران  
مدرس 
1372/07/01 
 
تاريخ تحليلي اسلام 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامي تهران  
مدرس 
1372/01/01 
 
معارف اسلامى 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامى، گرمسار 
مدرس 
1377/01/01 
 
عربى 
تدریس 
مدارس ابتدايي و راهنمايي قم 
مدرس 
 
 
قرآن، ديني و عربى 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی تهران «عصمت» 
مدرس 
1372/07/01 
 
تاریخ تحلیلی اسلام